021 - 8868471710005469
خدمات > توسعه نرم افزار >

نگهداری و پشتیبانی نرم افزار

نگهداری و پشتیبانی نرم افزار

اصلی ترین فاکتوری که مشتریان ما را تا کنون راضی نگاه داشته، این است که فرایند توسعه نرم افزار در سرایکو پس از اتمام بخش تولید محصول پایان نمی یابد. در حقیقت در این زمان زیر فرایند دیگری به نام پشتیبانی (Support) و نگهداری (Maintenance) آغاز می شود. در طی تجربه 10 ساله خدمات حوزه نرم افزار به این نتیجه رسیده ایم که حجم زیادی از عوامل دخیل در موفقیت یک محصول نرم افزاری در ارائه صحیح همین قسمت قرار دارد. در روند عقد قرارداد توسعه نرم افزار، بخشی جهت ضمانت سیستم و در صورت دلخواه بحث نگهداری مطرح می گردد تا صاحبان محصول فارغ از مشکلات معمول در این حوزه به توسعه کسب و کار خود بیاندیشند.

برای آشنایی بیشتر با خدمات قابل ارائه در این حوزه با کارشناسان سرایکو تماس بگیرید.